Warunki zwrotów

I.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego sie na stronie sklepu Plooty, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu. 

II.      Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

III.     W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy, określonych w niniejszym artykule, Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej wyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków naleznych Klientowi.

IV.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb (np. Produkty wykonane na wymiar zamówiony przez Klienta).

V.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez  niego dodatkowych kosztów.

VII.    Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt na adres Sprzedawcy.

VIII.   Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).

IX.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

X.      W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    

Warunki reklamacji

I.       Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej sklepu Plooty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

II.      Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w sklepie Plooty), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku, jeśli reklamacja dotyczy Produktu, wraz ze złożeniem reklamacji należy zwrócić Produkt podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

III.     Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji lub pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji, Sprzedający powiadomi o tym Klienta, podając powody tej decyzji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

IV.     Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

V.      Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VI.     Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny zostanie umniejszony o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu podczas kolejnych zakupów na zasadach, jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji, w stosunku do której następuje zwrot ceny.

VII.    Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch tygodni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.